میز تقسیم پنوماتیک 400 و 250

کاربرد : قابل استفاده در کلیه ماشین آلاتی که در آن نیاز به تقسیم می باشد مانند ترانسفر های عمودی و افقی و ماشین های دوره بری

توضیحات

میز تقسیم پنوماتیک با تعداد تقسیم 4,5,6,8,10,12,15,20,24

با دقت 1 درجه