حول بنا

كن أفضل معنا

اذران

مجموعه آذران الصناعیه(مساهمه خاصه)بدأت صناعتها فی عام 1986 المیلادی فی مدینه اصفهان الصناعیه و التاریخیه هذه المجموعه نهضت من قلب معمل بنی علی ید صانعین جادین و متعهدین،
مجموعه آذران الصناعیه مع تضمین شعار «آذران،جوده، اطمئنان»تسعی دائما فی سیاق تحسین التکنولوجیا علی استخدام احدث التقنیات بخبرات الوطنیه، من جملتها :
1- أتمتة الإنتاج
2- وجود سقی آلی و PLC
3- استعمال محولات افقیه و عمودیه
5- MECOLPRESS وجود مکبس اتوماتیکی
6- GILDEMEISTER وجود مجموعه بری بستة اقطاب
4- استعمال ماکینات اتوماتیکیه بشکل کامل و…