خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه گروه صنعتی آذران با هدف تمرکز بر فعالیت های آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته با توجه به داشتن کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات مدرن و روزآمد که عمدتاً ساخت خود گروه صنعتی آذران است از سال …… افتخار همکاری به عنوان آزمایشگاه آکرودیته )همکار( موسسه استاندارد استان اصفهان را دارد و ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی می نماید.