×

هشدار

کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.font.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.font.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.themecolor.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.themecolor.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.scripts.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.scripts.js
ماشین آلات صنعتی

استفاده از ماشین های تمام اتوماتیك و برخورداری از سری تراش های شش محوره

دانلود کاتالوگ کلی محصولات

ماشین ترانسفرعمودی

ماشین ترانسفر افقی

دو نظام پنو ماتیک مدل A (فیکسچر)

دو نظام پنو ماتیک مدل B (فیکسچر)

میز تقسیم هیدرولیک 400

میز تقسیم پنوماتیک 400 و 250

یونیت بورینگ هیدرولیک

یونیت خزینه زن هیدرولیک

یونیت قلاویز زن

میز فورج تو خالی افقی دو طرفه 250 و 400 تن

میز فورج تو خالی افقی چهار طرفه 100 و 250 تن

واحد هیدرولیک 90 ، 200 و 400 لیتر

ماشین آچار هیدرولیک

پرس آرایش هیدرولیک

ماشین اره اتوماتیک