×

هشدار

کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/zo2.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/zo2.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.megamenu.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.layoutbuilder.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.layoutbuilder.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.font.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.font.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.themecolor.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.themecolor.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.utilities.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.utilities.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.megamenu.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.megamenu.js
کپی انجام نشد: /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/site.scripts.js به /home/azaranv1/public_html/home/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/site.scripts.js

خدمات آزمایشگاهی

م 28

1- تست و آزمون انواع شیرآلات ساختمانی استاندارد 3664
2- تست و آزمون انواع شیرآلات ربع گرد گازی استاندارد 4047
3- تست و آزمون اتصالات سیستم لوله های چند لایه برایه لوله کشی سرد و گرم داخل ساختمان استاندارد 3-12753
4- تست و آزمون انواع شیرآلات ساختمانی توپی دستی از آلیاژ مس و فولاد جهت آشامیدن به جز آزمون صوتی استاندارد 16222

آزمایشگاه گروه صنعتی آذران با هدف تمرکز بر فعالیت های آزمایشگاهی و تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته با توجه به داشتن کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات مدرن و روزآمد که عمدتاً ساخت خود گروه صنعتی آذران است از سال 1385 افتخار همکاری به عنوان آزمایشگاه آکرودیته (همکار) موسسه استاندارد استان اصفهان را دارد و بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مهیا نموده است.

 دستگاه ظرفیت سنج شیرهای گازی  دستگاه سایکل شیرهای گازی و آبی (دوام)
 دستگاه کشش  دستگاه تعیین میزان نشتی و زاویه نشت بندی
 فریزر 0 ~ 30-°C  کوره الکتریکی500 °C
 دستگاه آزمون رطوبت  کوره فور (آون) 120 °C
 ترازوی دیجیتال 610gr بادقت0/001gr  دستگاه آزمون ضربه
 دستگاه پیچش و خمش  دستگاه پیچش الکتریکی
 دستگاه خمش الکتریکی  دستگاه آزمون هیدروستاتیک الکتریکی
 ترکمتر 12-0 lb.inch  ترکمتر 35-0 N.M
 ترکمتر 200-50 N.M  ترکمتر 100-0 lb.f
 دستگاه تست همراه  گیج های رزوه حدیده
 گیج های رزوه قلاویز  کولیس عمق سنج
 کولیس دیجیتال200  فشارسنج بارومتریک mbar 1100-300

 

آزمون های ابعادی

آزمون های ابعادی

بررسی و اندازه گیری ابعاد کلیه اجزا شیر آلات

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222 ، 3664، 18732 ، 3-12753


آزمون کشش

آزمون کشش

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال نیروی کششی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047


آزمون پیچش الکتریکی

آزمون پیچش الکتریکی

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال گشتاور پیچشی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222


آزمون خمش الکتریکی

آزمون خمش الکتریکی

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر اعمال گشتاور خمشی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222


آزمون ضربه

آزمون ضربه

بررسی میزان مقاومت محصولات در برابر ضربه

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047


آزمون زاویه نشت بندی

آزمون زاویه نشت بندی

بررسی میزان زاویه دسته شیر که در آن حالت شیر نشت بند است.

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222


آزمون دوام (سیکل عملکرد )

آزمون دوام (سیکل عملکرد )

بررسی میزان دوام اجزا شیر بعد از تعداد مشخص باز و بسته شدن

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222


آزمون رطوبت

آزمون رطوبت

بررسی میزان تغیرات ظاهری اجزا شیر بعد از قرار گرفتن زمان مشخصی در شرایط مرطوب

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222 ، 3664، 18732 ، 3-12753


آزمون مقاومت قطعات نشت بندی در برابر گاز و روغن

آزمون مقاومت قطعات نشت بندی در برابر گاز و روغن

جهت تعیین میزان مقاومت اجزا نشت بند در برابر گاز و روغن

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047


تعیین نرخ نامی جریان شیر گاز( ظرفیت )

تعیین نرخ نامی جریان شیر گاز( ظرفیت )

تعیین نرخ نامی جریان عبوری در شیر های گازی

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047


آزمون هیدروستاتیك

آزمون هیدرو استاتیک

آزمون هیدروستاتیك  جهت برآورد میزان مقاومت شیر در برابر فشار هیدرو استاتیک

کاربرد : جهت برآورد الزامات استانداردهای ملی 4047 ، 16222